ANNOUNCEMENTS

1. VHAC Alliance Women gathering is the second Friday of every month from 6:30pm to 8:30pm at church. Want to invite all the Alliance Women to come join.

  • Cov vivncaus muaj kev koomtxoos uake txhua lub Friday thib ob ntawm txhua lub hlis thaum 6:30pm mus rau 8:30pm ntawm tuamtsev no. Caw txhua tus vivncaus tuaj koom.

2. We will have Church Camping again this year on July 19-21 at Camp LoWiSoMo again. Please mark your calendar.

  • Pawgntseeg yuav rov muaj mus camping dua rau lub 7 hlis, tim 19-20 rau pem Camp LoWiSoMo dua. Yog thov nej ceev lub sijhawm no cia.

3. Mission Committee will have a Yard Sale fundraiser on May 17-18 here at church. Please come help! Also the team would appreciate it if you can donate any items too.

  • Phab Mission Committee yuav muaj ua Yard Sale thiab muag kabyaub rau lub 5 hlis, tim 17-18 ntawm tuam tsev no. Yog leejtwg pab tau no, thov nej tuaj pab.

4. Everyone, remember to go join your small groups. If you have any question, come see your small leaders or Xh. Chue Tou.

  • Nqua hu kom nej nco ntsoov mus koom nej pab small group. Yog muaj lus nug dabtsi no nus ntsib nej tus thawj saib small group lossis los ntsib Xh. Tswv Tub.