ANNOUNCEMENTS

1. Our Church Annual Meeting will be on January 27, 2019 during our Sunday Service. Please come join.

Peb pawgntseeg yuav muaj Sablaj Txwm Xyoo rau lub 1 hlis, tim 27, xyooo 2019. Thov sawvdaws tuaj koom.