Hello friend! if you are interested in becoming a member at Victory Hmong Alliance Church. Please come see Pastor Chue Tou Vue or pick up a membership application at the back table in the sanctuary. After you finish filling the application, you may turn it in to Pastor Chue Tou. Thank you for your interest.

Nyob zoo phoojywg! Yog koj xav los ua tswvcuab rau pawgntseeg, thov koj los nrog Xh. Tswv Tub Vwj tham lossis muab ib daim ntawv sau npe ua tswvcuab nyob rau nram lub rooj nramqab hauv hoob pehawm Vajtswv. Ua tsaug uas koj muaj lub siab pom hais tias tej zaum peb pawgntseeg yuav yog qhov koj xav los koom nrog.