ANNOUNCEMENTS

1. VHAC Alliance Women gathering is the second Friday of every month from 6:30pm to 8:30pm at church. Want to invite all the Alliance Women to come join.

Cov vivncaus muaj kev koomtxoos uake txhua lub Friday thib ob ntawm txhua lub hlis thaum 6:30pm mus rau 8:30pm ntawm tuamtsev no. Caw txhua tus vivncaus tuaj koom.

2. Church camping has been cancelled due to funeral. We will have our regular church service this Sunday at church.

3. Church Mission conference will be September 13-15, 2019.

Pawgntseeg lub Rooj Xa Moo Zoo yog lub 9 hlis, tim13-15, 2019 no. Thov sawvdaws npaj tuaj koom. Tus xibhwb yuav tuaj qhia yog Xh. Tub Lis Thoj nyob rau Chiengmai, Thaibteb. Yog mus dabtsi nug no los ntsib N. Xeev Pov Hawj.

4. Everyone, remember to go join your small groups. If you have any question, come see your small leaders or Xh. Chue Tou.

Nqua hu kom nej nco ntsoov mus koom nej pab small group. Yog muaj lus nug dabtsi no nus ntsib nej tus thawj saib small group lossis los ntsib Xh. Tswv Tub.

5. Kou Her’s funeral will be on July 19-20 at Gunderson Funeral Home, 1150 Park Street, Oregon, WI 53575.

  • Friday is from 3pm to 9pm.

  • Saturday is 9am to 1:30pm

  • Friday night service will be at 6:30pm to 8:00pm.

  • Saturday morning service will be at 10am to 11:30am.