ANNOUNCEMENTS

1. Alliance Women's regular Fellowship is every second Friday night 6:30pm here at church.

    * Cov vivncaus hauv peb pawgntseeg muaj kev sibtxoos uake txhua lub Friday thib ob ntawm txhua lub hlis. Thov caw              sawvdaws tuaj koom. Yuav pib rau thaum 6:30pm.

2. We will have baby dedication soon. If any parents wants to dedicate their son or daughter, please come see pastor.

    * Yog nej leejtwg xav muab nej tus menyuam fij rau Vajtswv no, thov los ntsib xibhwb.

3. Our church camping this year will be July 20-22 at Camp LoWiSoMo again.

    * Xyoo no peb yuav rov muaj mus church camping rau pem Camp LoWiSoMo dua.

4. Our church revival will be March 31-April 1. Our guest speaker will be Rev. Chong Lee  Yang.

     * Pawgntseeg lub rooj txhawbsiab yuav muaj rau lub 3 hlis, tim 31 mus txog rau lub 4 hlis, tim 1. Tus xibhwb yuav tuaj           cobqhia yog Kx. Ntxoov Lis Yaj.

5. Our Mission Conference this year will be September 7-9.

    * Pawgntseeg lub rooj Xa Moo Zoo yog muab tso rau thaum lub 9 hlis, tim 7-9.