ANNOUNCEMENTS

1. VHAC Alliance Women gathering is the second Friday of every month from 6:30pm to 8:30pm at church. Want to invite all the Alliance Women to come join.

Cov vivncaus muaj kev koomtxoos uake txhua lub Friday thib ob ntawm txhua lub hlis thaum 6:30pm mus rau 8:30pm ntawm tuamtsev no. Caw txhua tus vivncaus tuaj koom.

2. Church Mission conference will be September 13-15, 2019.

Pawgntseeg lub Rooj Xa Moo Zoo yog lub 9 hlis, tim13-15, 2019 no. Thov sawvdaws npaj tuaj koom. Tus xibhwb yuav tuaj qhia yog Xh. Tub Lis Thoj nyob rau Bangkok, Thaibteb. Yog muaj dabtsi nug no los ntsib N. Xeev Pov Hawj.

  • Friday night, September 13 - Youth session with Xh. Tou Lee will be at Xeev Pov’s house at 6pm.

  • Saturday morning, September 14 session will be at 9am to 12pm at church.

  • Saturday night, September 14 session will be at 5pm to 8:30pm at church. Dinner will be provided.

  • Sunday afternoon, September 15 session will be at 1pm.

3. Everyone, remember to go join your small groups. If you have any question, come see your small leaders or Xh. Chue Tou.

Nqua hu kom nej nco ntsoov mus koom nej pab small group. Yog muaj lus nug dabtsi no mus ntsib nej tus thawj saib small group lossis los ntsib Xh. Tswv Tub.

4. VHAC Alliance Women and Mission Department will have an eggroll fundraiser on October, 4 & 5 to help send our short term mission team to Thailand. Come help and support.

5. This year, our church and New Beginning Alliance Church will have a Christmas Joint Service on December 22. It will start at 11am-1:00pm. A meal will follow the service.

Xyoo no peb pawgntseeg yuav muaj koom uake nrog New Beginning Alliance Church ua Christmas uake rau hnub tim 22, lub 12 hlis. Yuav pib thaum 11am-1:00pm. Yuav muaj noj su tomqab kev pehawm Vajtswv uake.