ANNOUNCEMENTS

1. We will have baby dedication on August 5. If any parents wants to dedicate their son or daughter, please come see pastor.

    * Yog nej leejtwg xav muab nej tus menyuam fij rau Vajtswv no, thov los ntsib xibhwb.

2. Our church camping this year will be July 20-22 at Camp LoWiSoMo again. There will be baptism at camp. If anyone would like to get baptize, come see Xh. Chue Tou.

    * Xyoo no peb yuav rov muaj mus church camping rau pem Camp LoWiSoMo dua. Yog leejtwg xav ua kevcai raus dej, los  ntsib Xh. Tswv Tub.

3. Our Mission Conference this year will be September 7-9.

    * Pawgntseeg lub rooj Xa Moo Zoo yog muab tso rau thaum lub 9 hlis, tim 7-9.

4. Yuav muaj tostxais cov tswvcuab tshiab rau lub Sunday, July 15 no.

5. We will have our installation for our new Associate Pastor Xh. Isaish Thor and his wife on July 29 from 1:00pm to 2:30pm. We like to invite everyone to come join us!

    * Peb yuav muaj cob Xh. thiab N. Xh. Isaiah Thoj ua peb tus Xibhwb Pab rau pawgntseeg rau July 29 thaum 1:00pm-2:30pm. Thov caw sawvdaws tuaj koom peb hnub ntawd.