ANNOUNCEMENTS

1. We will have our Valentine Banquet on February 16. The cost is $25 for single and $50 for couple. The fund is to help cover the food cost and fundraising for Youth Ministry.

  • Peb yuav muaj Valentine Banquet rau lub 2 hlis, tim 16 no. Tus nqi yog $25 rau ib tug, hos $50 rau ib khub. Cov nyiaj yog yuav siv rau zaubmov thiab pab rau cov hluas tes haujlwm rau xyoo no.

2. VHAC Alliance Women gathering is the second Friday of every month from 6:30pm to 8:30pm at church. Want to invite all the Alliance Women to come join.

  • Cov vivncaus muaj kev koomtxoos uake txhua lub Friday thib ob ntawm txhua lub hlis thaum 6:30pm mus rau 8:30pm ntawm tuamtsev no. Caw txhua tus vivncaus tuaj koom.

3. We will have Church Camping again this year on July 19-21 at Camp LoWiSoMo again. Please mark your calendar.

  • Pawgntseeg yuav rov muaj mus camping dua rau lub 7 hlis, tim 19-20 rau pem Camp LoWiSoMo dua. Yog thov nej ceev lub sijhawm no cia.

4. These year, Mission Committee is taking our Single Adult on a Short Term Mission Trip to Thailand. If you are interested in going, please come see N. Xeev Pov Hawj (Zong Her).

  • Xyoo no, phab Mission yuav coj peb cov hluas uas yog cov Single Adult mus ua Short Term Mission rau Thaibteb. Yog neej cov leejtwg xav mus no los nrog N. Xeev Pov Hawj tham.

5. VHAC Alliance Women Retreat will be on April 6-7. Any question or need info, please come see Thawj Niamtsev N. Npis Lis (Cindy).

  • Cov vivncaus yuav muaj Retreat rau lub 4 hlis, tim 6-7. Yog muaj lus nug dabtsi lossis xav paub ntxiv no los nug Thawj Niamtsev N. Npis Lis.

6. Mission Committee will have a Yard Sale and Eggroll fundraiser on May 17-18 here at church. Please come help!

  • Phab Mission Committee yuav muaj ua Yard Sale thiab muag kabyaub rau lub 5 hlis, tim 17-18 ntawm tuam tsev no. Yog leejtwg pab tau no, thov nej tuaj pab.