ANNOUNCEMENTS

1. We will have baby dedication on August 5. If any parents wants to dedicate their son or daughter, please come see pastor.

    * Yog nej leejtwg xav muab nej tus menyuam fij rau Vajtswv no, thov los ntsib xibhwb.

2. Our Mission Conference this year will be September 7-9.

    * Pawgntseeg lub rooj Xa Moo Zoo yog muab tso rau thaum lub 9 hlis, tim 7-9.

3. Children's Church will be hosting VBS this year on August 4 from 9am-3pm at church. Please bring your kids to join.

    * Yuav muaj VBS rau cov menyuam yaus 4 xyoos mus rau 12 xyoos rau hnub August 4. Thov cov ua niam ua txiv coj nej cov menyyuam tuaj koom.

4. Cov txivtsev yuav muaj mus koomtxoos uake nrog cov txivtsev nyob rau tom pawgntseeg Two Rivers, WI rau hnub August 11th, 2018 no. Peb yuav sawvkev ntawm tuamtsev no mus yog thaum 7:00am. Yog li nco ntsoov tuaj koom.