ANNOUNCEMENTS

1. VHAC Alliance Men will have our Thanksgiving/Christmas gathering on November 17, 2018 from 12pm to 3pm at Chonh Her’s house. Please bring a gift at the price range of $20 for gift exchange.

    * Cov txivtsev yuav muaj txoos uake rau Thanksgiving/Christmas rau lub 11 hlis, tim 17, xyoo 2018 thaum 12pm rau 3pm rau tom Ntxoov Roog Hawj tsev. Caw txhua tus txivtsev tuaj koom. Ib leeg nqa ib qho khoomplig raug nqi li $20 tuaj ua kev sibpauv khoom.

2. We will have a joint Thanksgiving Service with NBAC on November 18, 2018 at 11am to 1pm. We will have lunch together after service. We invite everyone to join us. Bring your friends.

    * Peb yuav muaj koom pehawm Vajtswv uake thiab noj Thanksgiving nrog NBAC rau lub 11 hlis, tim 18, xyoo 2018 thaum 11am mus txog rau 1pm rau ntawm tuamtsev no. Yuav muaj noj sus uake. Yog li caw txhua tus tuaj koom.

3. This year, we will have our New Years’ Eve event at church on December 31, 2018. Our program will begin at 9pm. If you like to sing a song or give a testimony or do a skit, please let Xh. Chue Tou know.

* Xyoo no peb pawgntseeg yuav muaj nyob uake zovhmo rau lub 12 hlis, tim 31, 2018. Peb yuav pib komtswj rau thaum 9pm. Thov caw sawvdaws tuaj koom. Yog nej leejtwg xav hu nkauj lossis hais lus povthawj lossis ua yeebyam no los nrog Xh. Tswv Tub tham.

4. Alliance Women have Discipleship Class during Sunday School on November 4 at 2:30pm in the sanctury.

  • Cov vivncaus yuav muaj kawm phau ntawv ua thwjtim lub 11 hlis, tim 4 thaum 2:30pm rau hauv chav pehawm Vajtswv.

5. Alliance Women fellowship at N. Txoov Sawm Hawj’s house on November 10th.

* Cov vivncaus yuav muaj txoos uake sib raug zoo rau tom N. Txoov Sawm Hawj tsev rau 11 hlis, tim 10. Yog xav paub lub sijhawm no los nug Thawj Niamtsev N. Tsaav Nyaj Yaaj.

6. Alliance Women will have the AW Annual Christmas gathering on December 15.

* Cov vivncaus yuav muaj Annual Christmas koomtxoos uake rau lub 12 hlis, tim 15.

7. Our church election is on November 11 during church service. If you like to nominate anyone for any position, please go talk to that person prior to service on that day.

* Lub 11 hlis, tim 11 yog hnub peb pawgntseeg yuav muaj kev xaivtsa. Yog nej leejtwg xav taw ib tug twg rau ib lub meejmom twg, thov nej mus nrog tus ntawd tham ua ntej kev pehawm Vajtswv hnub ntawd.